top of page

Obchodní a storno podmínky

Vážení návštěvníci webových stránek slalomovaakademie.com, 

nacházíte se na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami týkající se prodeje našich produktů a služeb poskytující organizaci dětských výukových kempů. Na webových stránkách slalomovaakademie.com (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o vámi vybrané službě či produktu spadajících do kategorie tzv. „kempů“. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“ a tím pádem bude váš souhlas opravdu souhlasem. 

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro objednávku a prodej našich kempů s názvem Profi akademie a (vše dohromady bude v dalším textu zkráceně označováno i jen jako „produkty“) přes webové rozhraní.

Samotný nákup produktů a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi námi jako Profi akademie z.s. a vámi jako Kupujícím. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NÁS

Provozovatelem webových stránek www.slalomovaakademie.com je společnost  Profi akademie z.s.
IČ: 17948258 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou L 77099.
Sídlo: Na Okraji 2288, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01
E-mail: slalomovaakademie@gmail.com
Spolek není plátcem DPH.

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ?
Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, s námi uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů.

I když předpokládáme, že typickým Kupujícím, který si koupí produkty bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.  

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?
Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“). 

 CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?
Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku. Smlouva uzavřená distančním způsobem je též obchod uzavřený mimo naše webové rozhraní, který rovněž podléhá souhlasu s našimi VOP umístěnými zde na WEBU.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?
Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1. Jako Kupující objednáváte produkty přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře. 

2. POPIS PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených termínů našich kempů Prifi akademie, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Profi akademie nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ: Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový/rezervační formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní). Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. 

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, součástí (přílohou) je i faktura na produkt. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. 

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o nás“ v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme. 

Objednávat produkty přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod. 

IV. JAK JE TO S CENOU A JAK SE PLATÍ?

1. CENA PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním on-line kurzů a e-booků nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou. 

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. 

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. 

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

– Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, obdržíte v takovém případě v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

– Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti STRIPE, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
STRIPE. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. 

- Platbou v hotovosti mimo objednávkový systém WEBU, kdy spotřebitel či kupující souhlasí s VOP.

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU PRODUKTY DODÁNY?

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Dodání ve smyslu uskutečnění akce je po zaplacení celé částky.

 

VII. ODPOVĚDNOST ZA ZPŮSOBENOU ÚJMU NA ZDRAVÍ ČI MATERIÁLU

1. ÚJMA NA ZDRAVÍ ÚČASTNÍKA KEMPU: každý účastník kempu musí mít vlastní úrazové pojištění a v případě úrazu pořadatel neboli provozovatel není odpovědný za jakékoliv újmy na zdraví ani není možné jeho zpětné vymáhání, případně vymáhání bolestného či nákladů na navazující ošetření.

2. ÚJMA NA MATERIÁLU ÚČASTNÍKA KEMPU: každý účastník kempu na vlastní riziko využívá svůj vlastní sportovní a osobní materiál a v případě jeho poškození si pořadatel neboli provozovatel není odpovědný za jakoukoliv vzniklou škodu na materiálu či osobních věcech účastníka kempu (kupujícího či spotřebitele).

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Jelikož námi prodávaný produkt (pokud není na informační stránce produktu výslovně uvedeno jinak) distribuován online, nevztahuje se dle § 1837 písm. l) na takové produkty možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14ti dnů. 

Chápeme, že někdy člověk musí měnit plány na poslední chvíli, a i proto je zde možnost vrácení platby. 

Termín Brandýs nad Labem:

V případě zrušení rezervace do 1. 4. 2024 máte nárok na plnou náhradu a na váš účet vrátíme 100 % částku. 

V případě zrušení rezervace do 1. 6. 2024 máte nárok na vrácení poloviny vaší platby, na váš účet vrátíme 50 % částky. 

Termín Roudnice nad Labem:

V případě zrušení rezervace do 1. 5. 2024 máte nárok na plnou náhradu a na váš účet vrátíme 100 % částku. 

V případě zrušení rezervace do 1. 7. 2024 máte nárok na vrácení poloviny vaší platby, na váš účet vrátíme 50 % částky. 

V případě zrušení na poslední chvíli je nám líto, s předpokládanou účastí je spojeno značné množství nákladů a vratná částka bude řešena individuálně. 

Věřte však, že je v našem zájmu vaše 100% spokojenost a uděláme maximum, aby i v případě nutnosti zrušení účasti na poslední chvíli vyšly obě strany s co nejmenší finanční újmou.

bottom of page